Όροι & Προϋποθέσεις Εγγύησης Αγροτικών Ελαστικών

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ BRIDGESTONE ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Η εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΑΚ A.E. σε συνεργασία με την εταιρεία Bridgestone προσφέρει μια επέκταση εγγύησης (η «Εμπορική Εγγύηση») στους τελικούς πελάτες της («Πελάτες»), οι οποίοι αγοράζουν γεωργικά ελαστικά μάρκας Bridgestone ή Firestone («Προϊόντα») από το δίκτυο καταστημάτων/συνεργατών (εφεξής έκαστος αυτών ο «Έμπορος») της εταιρείας ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., ή αντιπροσώπους αρχικού εξοπλισμού μέσω αγοράς ελκυστήρων με ελαστικά Bridgestone ή Firestone (εφεξής «Αντιπρόσωποι») και οι οποίοι εγγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της αγοράς των ελαστικών ή του αρχικού εξοπλισμού στον αποκλειστικό ιστότοπο https://elastrakclub.gr/warranty_ag/ με βάση τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις εγγύησης (οι «Όροι και Προϋποθέσεις»).

Η Bridgestone εγγυάται στους Πελάτες ότι τα Προϊόντα δεν έχουν ελαττώματα υλικού και κατασκευής.
Προϊόντα που αγοράζονται έμμεσα ως μεταχειρισμένα, ή έχουν επισκευαστεί, αναγομωθεί, ανακατασκευαστεί εξαιρούνται από την παρούσα επέκταση εγγύησης.
Η παρούσα Εμπορική Εγγύηση χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– τα ελαστικά πρέπει να έχουν άθικτο τον σειριακό αριθμό / DOT τυπωμένο στο πλαϊνό τοίχωμα του ελαστικού.
– τα ελαστικά πρέπει να έχουν αγοραστεί από την Ελληνική επικράτεια και από Εμπόρους ελαστικών [συνεργάτες της ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε]., ή να έχουν τοποθετηθεί ως αρχικός εξοπλισμός από τον κατασκευαστή γεωργικών μηχανημάτων για οχήματα που χρησιμοποιούνται από τον Πελάτη, εκτός εάν εφαρμόζεται ξεχωριστή εγγύηση από τον κατασκευαστή των οχημάτων.
– τα ελαστικά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.

1. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οποιαδήποτε αξίωση σχετική με αστοχία του Προϊόντος που το καθιστά ακατάλληλο για χρήση λόγω ελαττώματος υλικού ή κατασκευής.

 Η Bridgestone, μέσω του τεχνικού της προσωπικού ή του εξουσιοδοτημένου εμπόρου ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογήσει εάν το Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της αξίωσης είναι ελαττωματικό και ακατάλληλο για χρήση και εάν το ελάττωμα οφείλεται σε τεχνικό/ κατασκευαστικό ελάττωμα.

2. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα Εμπορική Εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε αξίωση που δεν οφείλεται σε τεχνικά/ κατασκευαστικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, ζημιών που προκύπτουν από:

– Εσφαλμένη χρήση ή λειτουργία (για παράδειγμα, χρήση που δεν συμμορφώνεται με την κανονική τους χρήση): εσφαλμένη πίεση πλήρωσης, υπερφόρτωση, ολίσθηση μεταξύ ζάντας και ελαστικού, χρήση λανθασμένης ζάντας, ζημιά στα κατασκευαστικά στοιχεία του ελαστικού που δεν προκύπτει από τεχνικά/ κατασκευαστικά ελαττώματα, εσφαλμένη εφαρμογή, αμέλεια ή αλλοίωση του ελαστικού.
– Ακατάλληλη συντήρηση, εσφαλμένη ευθυγράμμιση των τροχών, φθαρμένα εξαρτήματα αναρτήσεων, ακατάλληλη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση των ελαστικών, αζυγοσταθμία του συνόλου ελαστικού/ ζάντας, ελλιπής πλήρωση, απώλεια πίεσης.
– Ακατάλληλη αποθήκευση μετά την παράδοση στον αντιπρόσωπο: για παράδειγμα, εάν τα ελαστικά δεν έχουν αποθηκευτεί μακριά από το φως, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες ή ρύπους, σύμφωνα με τις συστάσεις της ETRTO.
– Ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων: διάτρηση, κοπή, θραύση λόγω πρόσκρουσης, διείσδυση από πέτρες, βαθουλώματα, διόγκωση, σκάσιμο κ.λπ. ζημιές από τρύπες, σκασίματα ή αποκόλληση κομματιών στο πέλμα, τα πτερύγια, το πλευρό ή τον ώμο.
– Ζημιές που οφείλονται στην επιρροή του οχήματος, μεταξύ αυτών: ελαττωματικών φρένων ή αμορτισέρ, λάδι ή χημική έκθεση, φωτιά ή άλλη πηγή θερμότητας που προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, νερό ή άλλο υλικό.
– Σκόπιμη αλλαγή της εμφάνισης ή των φυσικών χαρακτηριστικών του ελαστικού.
– Ζημιές που προκαλούνται από εργασίες ισοπέδωσης εδάφους, χωματουργικές εργασίες, λατομείου ή εξόρυξης.

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα Εμπορική Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για αξιώσεις που πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Ο Πελάτης καταχώρησε τα ελαστικά Bridgestone ή Firestone στον ιστότοπο https://elastrakclub.gr/warranty_ag/ εντός 30 ημερών από την αγορά από τον Έμπορο ή τον Αντιπρόσωπο.
– Ο Πελάτης γνωστοποίησε την αξίωση στον Έμπορο ή Αντιπρόσωπο και στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το συμβάν.
– Η αξίωση γνωστοποιήθηκε στην ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. εντός 10 ετών από την ημερομηνία που ο Πελάτης αγόρασε το Προϊόν από τον Έμπορο ή τον Αντιπρόσωπο.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις για ενεργοποίηση της παρούσας εγγύησης πρέπει να απευθύνονται στον Έμπορο ή τον Αντιπρόσωπο, από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά, το συντομότερο δυνατό μετά την ανακάλυψη του ελαττώματος. Είναι πάντοτε απαραίτητο να προσκομίζετε την απόδειξη αγοράς και το DOT του ελαστικού για το οποίο εγείρεται η αξίωση. Σε περίπτωση αίτησης ενεργοποίησης της εγγύησης, το πιστοποιητικό εγγύησης που ελήφθη κατά την καταχώρηση πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την απόδειξη αγοράς (το τιμολόγιο αγοράς των ελαστικών ή του ελκυστήρα με σαφή ένδειξη της μάρκας και του μεγέθους των ελαστικών). Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στον Έμπορο ή Αντιπρόσωπο ή στον αντιπρόσωπο της περιοχής για τους απαιτούμενους ελέγχους. Πρέπει να επισυναφθούν φωτογραφίες και λοιπά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν το ελάττωμα ή τη ζημιά. Στην περίπτωση που το ελάττωμα οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος, η αίτηση για ενεργοποίηση της παρούσας εγγύησης πρέπει να κοινοποιηθεί στη Bridgestone, μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση και τις φωτογραφίες. Η Bridgestone διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θέλει να αντικαταστήσει το Προϊόν ή να προχωρήσει στην έκδοση πιστωτικού.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Κάθε φορά που η Bridgestone αποδέχεται ένα αίτημα για ενεργοποίηση της παρούσας Εμπορικής Εγγύησης, μέσω της ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε., θα προσφέρει μία από τις παρακάτω αποκλειστικές αποζημιώσεις κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς και το πέλμα που απομένει κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αξίωσης στη Bridgestone:

– αντικατάσταση του Προϊόντος κατά του οποίου εγείρεται η αξίωση με ανάλογο ίδιο προϊόν της Bridgestone ή Firestone ή με το πλησιέστερο διαθέσιμο,
– ανάλογη μείωση της τιμής που είχε αρχικά καταβληθεί για το Προϊόν από τον Έμπορο ή από τον Αντιπρόσωπο.

Σε καμία περίπτωση η Bridgestone και κατ’ επέκτασιν η ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία.

Σε περίπτωση που η αξίωση γίνει αποδεκτή και οριστεί μια αποζημίωση, το ελαστικό κατά του οποίου εγέρθηκε η αξίωση θα περιέλθει στην ιδιοκτησία της Bridgestone και πρέπει να καταστραφεί.

Σημείωση: οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από Εμπόρους ή από Αντιπροσώπους από τις 01 Ιουλίου 2022 και μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης στον ιστότοπο https://elastrakclub.gr/warranty_ag/. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εγγύησης αντικαθιστούν οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις εγγύησης έχουν εκδοθεί σε προηγούμενη ημερομηνία.

6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο δίκαιο της Ελλάδας. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εμπορική εγγύηση ή από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστηρίου των Αθηνών.

Το δίκτυό μας

Διατηρούμε και συνεχώς διευρύνουμε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών συνεργασιών με επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.